Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen producten van Orangejus express  en op alle met u gesloten overeenkomsten.

1.2 Verkoop in welke vorm dan ook valt onder deze voorwaarden.

2. Bestellen

2.1 Bestellingen kunnen per e-mail worden geplaatst.

2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Orangejus express  uw bestelling heeft geaccepteerd, ten bewijze waarvan de order wordt bevestigd per e-mail/telefoon/post. vanaf dat moment de koper accepteer alle voorwaarden van Orangejus express

 Bij annuleren van bestelling voor levering kan 25% van het afgesproken bedrag in rekening worden gebracht.

 

3. Prijzen

3.1 De prijzen zijn altijd actuele prijzen, prijzen kunnen zonder nadere aankondiging gewijzigd worden.

3.2 Alle machineprijzen zijn inclusief kosten van verpakking en ex BTW, incl. kosten van vervoer, verzending.

 

4. Levering

4.1 Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.

4.2 Per bestelling worden er géén andere (verborgen) kosten zoals portokosten dan vermeld bij uw bestelling in rekening gebracht.

4.3 Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten daarvan voor uw rekening.

4.4 Orangejus express  probeert er alles aan te doen de bestelling zo spoedig mogelijk af te leveren.

4.5 Indien een gedeelte van de bestelling pas later kan worden geleverd, geldt hetzelfde. Aan nalevering zijn geen extra verzendkosten verbonden.

4.6 Indien levering van het artikel niet mogelijk blijkt te zijn, zal Orangejus express  in overleg met u proberen een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

4.7 Indien bij aflevering blijkt dat uw machine en of accessoires schade hebben opgelopen, of dat u machine niet werkt dient u dit binnen 48 uur na de levering schriftelijk te melden. Wij zullen dan voor een passende oplossing zorgen.

 

5. Betaling

5.1 U dient of contant bij aflevering(onder rembours) of per bank binnen 5 werk dagen te betalen.

5.2 U kunt de betaling niet verrekenen met tegenvorderingen. Het wordt u ook niet toegestaan betaling om welke reden dan ook op te schorten.

5.3 Vooruitbetaling kan slechts door betaling via bank of giro.

5.4 Indien u niet (tijdig) betaalt, bent u wettelijke rente verschuldigd. ten minste 15% incassokosten (minimum € 100,-) verschuldigd en alle juridisch incassokosten.

 

6. Retourrecht

6.1 U hebt het recht door Orangejus express geleverde artikelen in ongebruikte en onbeschadigde toestand binnen 3 dagen na ontvangst te retourneren in originele onbeschadigde verpakking onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en vermelding van de reden van retour.

indien de machine wordt gebruikt is geen enkele recht meer om de machine naar onze te retourneren. 

6.2 Indien de artikelen ongebruikt, onbeschadigd en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Orangejus express u de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en of rembourskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.

6.3 Wanneer de door Orangejus express afgeleverde artikelen niet binnen de "zicht" termijn van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

6.4 Van het retourrecht zijn uitgesloten:

-Servies en dergelijke accesoires

-levensmiddelen

-bijzondere bestellingen, zoals reserveonderdelen en op aanvraag aangepaste machines.

 

6.5 Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een verzendbewijs te vragen.(let op,Orangejus express rekent bij retourzending altijd administratie & verzendkosten!)

 

 

 

7. Garantie

7.1 Orangejus express garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende 24 maanden na factuurdatum, voor thuismachines en 12 maanden na factuur datum voor zakelijke machines. Indien anders wordt dit duidelijk vermeld bij de artikelen.

7.2 Garantieaanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek alleen schriftelijk(per e-mail/post) Orangejus express  worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

7.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Orangejus express het artikel repareert of vervangt (Ter keuze aan Orangejus express) zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat niet de verzendkosten voor het terugzenden van uw machine.

7.4 Deze garantie is niet van toepassing indien:

- u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht; of de machine heeft geopend en daarbij de garantie sticker heeft gebroken dan wel beschadigt

- de datum op de factuur gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

- sprake is van gebreken ontstaan door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van bijbehorende gebruiksaanwijzing;

- sprake is van beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;

- sprake is van een van buiten komend onheil, zoals bliksem, stroomuitval, natuurrampen enz.;

- Orangejus express niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

 

7.5 Wannneer Orangejus express een defecte machine bij u laat ophalen, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de zending. Orangejus express is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor het transport.

7.6 De machine dient altijd in geval van transport in de orginele verpakking te worden verpakt, enkel alleen in de orginele verpakking is een machine geschikt voor transport.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Orangejus express  met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is beperkt tot de onder 8 geregelde garantie.

8.2 Orangejus express is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, zetfouten en drukfouten, door leveranciers en fabrikanten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van producten.

8.3 Voor het overige (niet bovengenoemde) geldt er geen enkele aansprakelijkheid voor Orangejus express.

8.4 De aansprakelijkheid is in ieder geval te allen tijde beperkt tot de aankoopprijs van desbetreffende product. Voor eventuele vervolgschade is Orangejus express nimmer aansprakelijk.

 

9. Geldigheid Voorwaarden

Deze voorwaarden zullen steeds van kracht zijn, ook indien de koper eigen voorwaarden hanteert.

 

 

Algemene voorwaarden Orangejus express